shop roku

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu skoda-diely.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne predom upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.skoda-diely.sk je online-dily.cz s.r.o. so sídlom v Plzni, CZ, Borská 3040/47a, PSČ 301 00, IČO: 29116023, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 26005. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je Borská 3040/47a, 301 00 Plzeň, CZ a v prípade osobného odberu odberné miesto predávajúceho uvedené na www.skoda-diely.sk určené kupujúcim v objednávke.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

2. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.
 • Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.skoda-diely.sk odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle §1827 ods 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo explicitné akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj ​​návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku tovaru, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná len po dobu nevyhnutne nutnú na jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby možno do okamihu odovzdania tovaru k odoslaniu.

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa §1829 ods 1 Občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 21 dní odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť online-dily.cz s.r.o. so sídlom v Plzni, Borská 3040/47a, PSČ 301 00, IČO: 29116023, zapísanou v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 26005, na adresu skoda-diely.sk, Borská 3040/47a, 301 00 Plzeň, CZ, alebo e-mail: info@skoda-diely.sk formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Na tejto webovej stránke môže spotrebiteľ stiahnuť a vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb sa uplatňuje bankový prevod sumy na bankový účet uvedený spotrebiteľom, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak spotrebiteľ prukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo odovzdať na adrese skoda-diely.sk, Borská 3040/47a, 301 00, Plzeň, CZ, pričom spotrebiteľ bude znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s §1837 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) o dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných než vyžiadaných náhradných dielov,
 • g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatených a hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využitie voľného času, ak podnikateľ takéto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

5. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

6. Doprava

Náklady na poštovné aj balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetových stránkach www.skoda-diely.sk.

7. Platobné podmienky

 • Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.
 • Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdaný. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.
 • Platobné karty - po vytvorení objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá potrebné údaje pre platbu. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.
 • Hotovosti (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke predávajúceho, a to po potvrdení e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravené skladom.

8. Práva z vadného plnenia

Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Keď je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 • b) na odstránenie vady opravou veci,
 • c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí, ak kupujúci žiada opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vadu neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Keď je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom sú doručené. To neplatí,

 • a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
 • b) Ak kupujúci použil vec ešte pred objavením vady,
 • c) Ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 • d) ak kupujúci vec predal ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na tejto adrese:

skoda-diely.sk, Borská 3040/47a, 301 00, Plzeň, CZ

9. Práva z vadného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, predávajúci hlavne zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 • a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
 • c) vec zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese:

skoda-diely.sk, Borská 3040/47a, 301 00, Plzeň, CZ

Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebráni povaha veci, môže sa potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.
uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

10. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

11. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob.

12. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym apod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo odmietnuť takú zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz alebo kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

13. Vratné časti

V ponuke internetového obchodu skoda-diely.sk sú tiež diely, ktoré sú výmenné a u ktorých je možné vrátiť tzv. vratnú časť. Pre využitie tejto možnosti je u dielov, ktoré sú označené ako vratné, nutné zaplatiť zálohu, ktorá bude vrátená pri vrátení pôvodného dielu za dodržania nasledovných podmienok:

13.1. Sortiment vratných častí

 • hlavy motorov
 • turbodúchadlá
 • spojkové lamely a prítlačné kotúče
 • merače hmotnosti vzduchu a ďalšie diely
 • kompresory klimatizácie
 • sady vonkajšieho kĺbu
 • kĺbové hriadele
 • strmene kotúčových bŕzd
 • štartéry
 • alternátory
 • katalyzátory
 • vodné čerpadlá

13.2. Vrátenie vratných častí

Zákazník má povinnosť pri zakúpení výmenného dielu vrátiť vratnú časť do 10 dní odo dňa zakúpenia dielu. Dodanie vrátnej časti je evidované.

Pred odoslaním do sídla internetového obchodu skoda-diely.sk je nutné:

 • diel očistiť a zbaviť olejových náplní
 • diel riadne skompletizovať
 • diel zaslať späť s kópiou daňového dokladu z objednávky
 • vratné časti musia byť zabalené do originálneho balenia, v ktorom boli dodané

13.3. Podmienky, za ktorých vratnú časť nemožno vrátiť

 • diely inej značky než aká je dodávaná spoločnosťou online-dily.cz s.r.o.
 • poškodené diely, ich poškodenie vzniklo neodbornou montážou
 • diely, ktoré boli poškodené pri preprave, nedokonale zabalené
 • znečistené diely popr. diely s olejovou náplňou
 • upravené komponenty (napr. dodatočne lakované, brúsené alebo inak prispôsobené)
 • diely z havarovaných vozidiel
 • nekompletné diely
 • silne skorodované diely

Ak vratné časti vykazujú niektorý z týchto znakov, nemožno ich prijať a budú zaslané späť zákazníkovi na jeho náklady. Ak nebude vratná časť dodaná do 10 dní, nie sme bohužiaľ schopní vystaviť dobropis a vrátiť čiastku.

14. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 • a) Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@skoda-diely.sk.
 • b) Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • c) Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • d) Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • e) Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • f) Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  1. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  2. ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • g) 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • h) 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

15. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č 101/2000 o.z ., o ochrane osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom. Svoje údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach www.skoda-diely.sk v sekcii "Môj účet", ktorá je dostupná po prihlásení kupujúceho.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

16. Vyjadrite svoj ​​názor

V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

17. Záverečné dojednania

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručení predávajúcemu ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.Obchodné podmienky si môžete vo formáte PDF stiahnuť tu.
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy vo formáte PDF..
Reklamačný formulár vo formáte PDF..

Späť na obsah ⇑